🔥 දිවයින පුරා විදුලිය ඇණහිටී – විදුලිය දෙන්න තව පැය දෙකක් යයි – ඇමති ඩලස්

Monday, August 17, 2020 0 Comments

දිවයින පුරා මේ වන විට විදුලි බිඳවැටීමක් සිදුව තිබේ.
විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ සිදු වූ තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම විදුලිය බිඳ වැටීම සිදුව ඇත.
  Read More>>