මාර්තුවේ බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ට නැවත පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම අසාධාරණයිලු

Monday, August 17, 2020 0 Comments

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී රැකියා පුහුණුවට බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ට නැවත පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, එය රටේ මුදල් නාස්තියක් සේම උපාධිධාරින්ට සිදු කරන දැඩි අසාධාරණ ක්‍රියාවක් බවත් සංවර්ධන නිලධාරි සේවා සංගමය සඳහන් කරයි. සංවර්ධන නිලධාරී සේවාව යටතේ උපාධිධාරින් හතළිස්
  Read More>>