ජනතාව දුන් දැවැන්ත ජනවරම රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට යොදාගත යුතුයි

Monday, August 17, 2020 0 Comments

මහමැතිවරණයේදී ජනතාව දුන් තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් සහිත දැවැන්ත ජනවරම මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා යොදාගත යුතුව ඇතැයි ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති
  Read More>>