වසර 5ක් තිස්සේ රෝහල් 50ක රෝගී කතුන්ගේ රන්බඩු සොරගත් දොස්තර

Monday, August 17, 2020 0 Comments

වෛද්‍යවරයකු ලෙස පෙනී සිටිමින් දිවයිනේ රෝහල් ගණනාවකට ඇතුළු වී එම රෝහල සායනවලට එන රෝගී කාන්තාවන් පරික්ෂා කර මුවාවෙන් ඔවුන්ගේ රන් ආභරණ සොරාගන්නා හොර වෛද්‍යවරයකු
  Read More>>