මහනුවර මඟුල් මඩුව අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දීමට තෝරාගත්තේ ඇයි?

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

ද අගොස්තු 12 නව රජයේ අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමට යොදාගෙන තිබෙන මහනුවර මඟුල් මඩුවේ ඉතිහාසය වසර ගණනාවක අතීතයට දිව යයි. මහනුවර මඟුල් මඩුවට ඇත්තේ සිංහල රාජවංශයට නෑකම් කියන ඉතිහාසයකි. අතීත රජ දවස
  Read More>>