පිරමීඩ ක්‍රමයෙන් ඇත්තටම ඉක්මණින් මුදල් ඉපයිය හැකිද?

Saturday, August 01, 2020 0 Comments


මෙම අවස්ථාව සිතින් මවාගන්න.විශාල සෙනඟක් රැස්ව සිටින ශාලාවක වේදිකාව මත සිටින පුද්ගලයෙකු කතාවක් ඉදිරිපත් කරයි. කුඩා කල සිට තමන් මුහුණ දුන් අභියෝග පිළිබඳව සඳහන් කරන ඔහු ඒ සියල්ල ජය ගැනීමට තමාට ඉතා සරල ක්‍රමයක් උපකාරවත් වූ බව පවසද්දී මුළු ශාලාවම මීයාට පිම්බාක් මෙන් නිශ්ශබ්දව ඉතා උනන්දුවෙන් ඔහුගේ කතාව අසා සිටී.
"මම කළේ x නිෂ්පාදනය y ආයතනයෙන් මිල දී ගත්තා. එම ආයතනයෙහි ජීවිත කාලය පුරාවට වලංගු සාමාජිකත්වයක් ලබාගත්තා. ඉන්පසුව මම මේ සඳහා
  Read More>>