එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වෙච්ච දේ හෙට පොහොට්ටුවට වෙන්න බැරි නෑ - විමලවීර

Monday, August 17, 2020 0 Comments

එදා සද්දන්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වෙච්ච දේ පොහොට්ටුවට වෙන්න බැරි නෑ. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරමු" යැයි වනජීවී රැකවරණ අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ හා කැළෑ නැවත වගා කිරිමේ හා වන සම්පත් සංවර්ධනය  අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා පැවසීය.
  Read More>>