පොලිස් නිල සුනඛ වෙන්දෙසියේ ඉහළම ලංසුව 110000 බ්‍රීත්ට

Monday, August 17, 2020 0 Comments

සර 10කට අධික කාලයක් පොලිස් නිල සුනඛ අංශයට සේවය ලබාදුන් නිල සුනඛයන් 25 දෙනකු වෙන්දේසි කර විකිණීම මහනුවර අස්ගිරිය පොලිස් නිල සුනඛ මූලස්ථාන සංදර්ශන පිටියේදී ඉකුත් දා සිදු කෙරුණු අතර එහිදී පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ සුනඛයකු වෙන්දේසි වූ ඉහළම මිල වාර්තාවීම විශේෂත්වයකි. මෙහිදී ලැබ්‍රඩෝර් වර්ගයට අයත් ‘බ්‍රිත්’ නමැති
  Read More>>