රැකියා ලබාදුන් උපාධි හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් 45,585 නම් ලැයිස්තුව

Monday, August 17, 2020 0 Comments


සුගියදා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් වෙනුවෙන් රජය මගින් ලබාදුන් රැකියා 45,585 ලබාගත් අයගේ නම් ලැයිස්තුව මේ සමග
  Read More>>