කිසිදු රජයකින් ආදිවාසීන්ගේ ගැටලුවලට පිළියම් ලැබී නැහැ- වන්නිලැ ඇත්තෝ

Monday, August 17, 2020 0 Comments

"මම නායකත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 23ක් වෙනවා. හැම අවුරුද්දකම අපි ලෝක ආදිවාසී දින සැමරුම් තියලා. රට පුරා ඉන්න ආදිවාසීන් එකතුවෙලා වරිග සභා තියලා, ආදිවාසීන්ගේ ගැටලු පවතින රජයන්ට දන්වා තියනවා. තාමත් ආදිවාසීන්ගේ ගැටලුවලට ස්ථිර විසදුම් ලැබී නැහැ. හැමදාම අපි අපේ ගැටලු ගැන සාකච්ඡා
  Read More>>