විදුලි බලය ඇණහිටීම නිසා ජලය බෙදා හැරීමේ කටයුතු ද අඩාල වෙයි

Monday, August 17, 2020 0 Comments

හදිසියේ මුළු දිවයිනේම විදුලි බලය ඇණහිටීම නිසා උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය හමුවේ ජලය බෙදා හැරීමේ
  Read More>>