කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව රුසියාව නිපදවූ “ස්පුට්නික් වී” එන්නත හරි ගියාද?

Saturday, August 15, 2020 0 Comments

කොවිඩ්-19 සඳහා නිපදවූ එන්නතකට අනුමැතිය ලැබූ ප්‍රථම රට ලෙස දින කිහිපයකට පෙර රුසියාව ගැන කතාබහක් මතු විය. මාස දෙකකට අඩු කාලයක් තුළ මිනිසුන්ට අත්හදා බලන මෙම එන්නතෙහි සාර්ථකත්වය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ලැබී තිබෙන සමාජ ප්‍රතිචාරයන් විවිධාකාරය.
නව කොරෝනා වෛරසය සඳහා නිපදවන ලද
  Read More>>