අද ඡන්දෙට කැෆේ සංවිධානයෙන් නිරීක්ෂකයින් 2200 ක්

Wednesday, August 05, 2020 0 Comments

2020 මහමැතිවරණයේ  ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජංගම නිරීක්ෂකයින් 2200 ක් දිවයින පුරා  යොදවා ඇති බව කැෆේ සංවිධානය කියයි. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ මනාස් මකීන් මහතා සඳහන් කළේ
  Read More>>