වියත්මග සභිකයින් 11 න් 10 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ

Saturday, August 08, 2020 0 Comments

මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා විද්වත් නියෝජනයක් වෙනුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනපතිවරණ සමයේ පිහිටුවන ලද වියත්මග සංවිධානයෙන් අපේක්ෂකයින් 11 දෙනෙකු නම් කරනු ලැබීය.
එයින් 09 දෙනෙකු පමණක් මහමැතිවරණ තරගයට ඉදිරිපත්වූ අතර 2 නෙකු
  Read More>>