පොලිස් නිලධාරියෙකු නිල්වලා ගඟේ කිඹුලෙකුට ගොදුරුවෙයි

Thursday, July 02, 2020 0 Comments

මාතර නිල්වලා ගඟේ මාගල්ගොඩ පොම්පාගාරය අසළ දී පොලිස් නිලධාරියෙක් කිඹුලෙකු ඩැහැගෙන ගොස් තිබෙනවා.
ඊයේ (01) රාත්‍රී 10.30 ට පමණ එම පොලිස් නිලධාරියා ඇතුළු පිරිසක් එම ස්ථානයේ සිටින විට එක් අයෙකුගේ දුරකථනයක් ගඟට වැටී තිබෙනවා.
  Read More>>