ජපානයේ උණුසුම් උල්පත් දියනෑම කොරෝනා නිසා වෙනස්වූ හැටි

Thursday, July 02, 2020 0 Comments

ජපානයේ උණුසුම් උල්පත් මගින් දියනෑමේ කලාව (ඔන්සන්) ජනප්‍රියය. මේ ක්‍රමවේදය කොරෝනා සමයේ අර්බුදයකට ගියේ පොදු ස්ථාන ස්නානයට අනුචිත වීමෙනි. මෙම වෙනස හමුවේ නිවසේ සිටින අයට ඔන්සන් සහ සෙන්ටෝ අත්දැකීම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක් සොයාගෙන තිබේ. මේ වන විටත් නිරෝධායන නීති ජපානයේ ක්‍රියාත්මක වන බැවින්
  Read More>>