අයිශ්වර්යාට හා දියණියටත් කොරෝනා

Sunday, July 12, 2020 0 Comments


අයිශ්වර්යා රායි බච්චන් සහ ඇගේ දියණිය ආරධ්‍යා COVID-19 ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ජය බච්චන්, ෂ්වේටා බච්චන් නන්දා, අගස්ති බච්චන් සහ නව්‍යා නවේලි නන්දා සෘණාත්මක ලෙස අත්හදා බලා තිබේ.

  Read More>>