📷 කොරෝනාවෙන් පසු ආනන්දය ඉදිරිපිටදී

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments


කොරෝනා වයිරසය ලංකාව තුළ ව්‍යාප්තවීම පාලනය කිරීමත් සමඟ දිවයින පුරා පාසල් කටයුතු 2020 ජූලි 06 නැවතත් ආරම්භ කෙරිණි. අගනුවර පාසලකට පැමිණෙන පාසල් සිසුවෙකුගෙන් විද්‍යුත් මාධ්‍යවෙදියෙකු ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නා අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.
— ඡායාරූපය - Shehan Gunasekara.