උණවටුන උප දුම්රියපොළ වසා දැම්මේ ස්ථානාධිපති අසාදිතයාගේ යාළුවෙක් නිසා

Monday, July 13, 2020 0 Comments


උණවටුන උප දුම්රියපොල ස්ථානය අද දිනයේ (ජූලි 13) තාවකාලිකව වසා දැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.
  Read More>>