ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය කෘෂිකාර්මික බීජ රෝපණයට

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ GPS හා ඩ්‍රෝන යානා තාක්‍ෂණය භාවිත කරමින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අයත් අගුණකොළපැලැස්ස එරමිණියාය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන භූමීයේ කෂිකාර්මික බීජ රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ (15දා) පැවැත්විණි.

  Read More>>