අඟුලාන පොලීසියට ගල් ගැසූ සැකකරුවන් 13 ක් අත්අඩංගුවට

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

අඟුලාන පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට කලහකාරීව හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන් ද ඇතුලුව 13 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසනවා.
අගුලාන පොලීසිය ඉදිරිපිට ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා
  Read More>>