ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් අඟුලාන පොලිසියට ගල්මුල් – පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස්

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

ඟුලාන පොලිස් ස්ථානය අසළ මේ වන විට ප්‍රදේශවාසින් හා පොලීසිය අතර නොසන්සුන්තාවයක් හට ගෙන තිබේ. පොලිස් ස්ථානය අසළට රැස් වු ජනතාව පොලීසිය දෙසට ගල්මුල් ප්‍රහාරයක්
  Read More>>