ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නැති නිසා පෞද්ගලික බස් දුවන්නේ අද සිට බාගෙටලු

Monday, July 20, 2020 0 Comments


පෞද්ගලික බස්රථ ධාවනය කිීරීමේදී  පවතින ගැටලු විසදන මෙන් රජයෙන් කළ ඉල්ලීමට කිසිදු යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බැවින්, අද (20 සිට) පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය සියයට පනහකින් අඩු කරන බව
  Read More>>