දේවස්ථානයක් අසළ ගැවසුණ සැකකටයුතු පුද්ගලයෙකු අල්ලයි

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

මන්නාරම, පේසාලෙයි, මාතා දේවස්ථානයට පැමිණ පසුගිය 04 වන දා සැක කටයුතු ලෙස හැසුරුණු
පුද්ගලයෙකු අද (ජූලි 06) යාපනය ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථාන භූමියේ සැක කටයුතු ලෙස හැසිරෙමින්
  Read More>>