" හොට්ස්පොට් " ගැන කැෆේ සංවිධානය පොලිසියට ලියයි

Sunday, July 26, 2020 0 Comments

සාමකාමී මැතිවරණයක්  උදෙසා ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතු ප්‍රදේශ රැසක් පිළිබද කැෆේ සංවිධානය පොලිසියට දන්වයි.  පූර්ව මැතිවරණ සමය තුල සහ පශ්චාත් මැතිවරන සමය තුල 
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News