මාලිමාවට ඡන්දෙ දෙන්නැයි ඉල්ලන කලාකරුවන්

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments


මෙවර මහ මැතිවරණයේදී මාලිමාව ලකුණින් තරග කරන පිරිස වැඩි ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවට යවන ලෙස ඉල්ලමින් කලාකරුවන් ගණනාවකගේ අත්සන් සහිත ලේඛනයක් අද දින පුවත්පත්වල පළ කර තිබේ.
එම කලාකරුවන්ගේ ලැයිස්තුව
  Read More>>