ආචාර්යවරුන්ට ගෙවාගන්න සල්ලි නැතිව විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය මුල්‍ය අර්බුදයක

Friday, July 17, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මේ වනවිට දැඩි මූල්‍ය අරබුදයකට පත්ව තිබෙන අතර ආචාර්යවරුන්ට වැටුප් ගෙවා ගැනීමට පවා නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්ය සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>