විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධව රන්ජන් කළ ප්‍රකාශය ඔහුම පස්වරක් තහවුරු කරලා

Friday, July 17, 2020 0 Comments

මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා විනිසුරුවරුන්  සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශය හිතාමතාම කළ එකක් බවත් ඔහු විසින්ම එය පස් වතාවක් තහවුරු කර ඇති බවත් රාමනායක මහතාට එරෙහිව අධිකරණ අපහාස නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
  Read More>>