විභාග කල්දැමීමට කරන ඉල්ලීම නීති විද්‍යාලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Friday, July 17, 2020 0 Comments

රටේ වර්තමාන COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් විභාග කල්දැමීමට ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සිසුන් කළ ඉල්ලීම ඉහළ බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
  Read More>>