හමුදාවේ අය මැරුවේ යුද්ධයේදී එහෙම නැතිව පෞද්ගලික ඕනකමට නෙවී - කරුණා අම්මාන්

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

මගේ අතින් යුද හමුදාවේ පොලිසියේ අය මැරුනේ  යුද්ධයේදී. එහෙම නැතිව පෞද්ගලිකව මම එය කළ දෙයක් නොවේ යැයි සමස්ත ලංකා දෙමළ මහා සභාවේ දිගාමඩුල්ල මන්ත්‍රීධුර අපේක්ෂක විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් පැවැසීය.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News