වැටලීම් විස්තර ඇතුළෙන්ම වෙලේ සුදාගේ කනේ තියලා

Thursday, July 09, 2020 0 Comments


 පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශයේ නිලධාරින් සිදුකිරීමට නියමි වැටලීම් පිළිබඳව ප්‍රබල කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වන වෙලේ සුඳාට පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරින් විසින්ම තොරතුරු
  Read More>>