ලොක් ඩවුන් කළොත් ලංකාවට වියහැකිදේ - සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

2020 ජනවාරි 27වෙනිදා චීන ජාතික සංචාරක කාන්තාවක් මගින් නිර්නාමික නව වෛරසයක් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් විය. සති 8ක් ඇතුළත මෙම වෛරසයට Covid-19 නම ලැබුණ අතර එම ආසාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් පුද්ගලයන් අතර ව්‍යාප්ත වීමට පටන්ගත්තේය. පසුව එය මැඩපැවැත්වීමේ පියවරක් ලෙස 2020 මාර්තු 20වෙනිදා සිට දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ බව
  Read More>>