කිම් කාර්ඩාෂියන් සැමියා කන්යෙ වෙස්ට් ඇමරිකානු ජනපති තරගයේ

Sunday, July 05, 2020 0 Comments

ඇමරිකාවේ නොවැම්බර් මාසයේ පවත්වන්නට නියමිත ජනපතිවරණයේදී අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්වන බව සුපිරි හිප්හොප් ගායක කන්යෙ වෙස්ට් දැනුම් දුන්නේය.
සරාගී හොලිවුඩ් තාරකාවක වන කිම් කාර්ඩාෂියන්ගේ සැමියාද වන ඔහු ජනපති පදවියට පත්වුවොත් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ආර්යාව (ෆර්ස්ට් ලේඩී) බවට පත්වනු ඇත්තේ කිම්ය.
  Read More>>