මරන්න නියමව සිටින වෙලේ සුදාට හිරේදී උපරිම ආරක්ෂාව දෙන ලෙස උසාවි නියෝග

Saturday, July 25, 2020 0 Comments

හෙරොයින් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියමව සිටින ගම්පොල විදානගේ සමන්ත කුමාර නොහොත් "වෙලේ සුදා' යන අයට බන්ධනාගාරය තුළදී වීශේෂ ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන ලෙස
  Read More>>