පිළියන්දල 'දසුන' හෝටලේ හිමිකරු හෝටලේදී ඝාතනය වේ

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති 'දසුන' නමැති මංගල උත්සව ප්‍රිය සම්භාෂණ සඳහා ප්‍රකට හෝටලයේ හිමිකරු එම හෝටලය තුළදී ඊයේ රාත්‍රී ඝාතනය කර ඇති බව වාර්තාවේ. ඔහුට කිසියම් පිරිසක් හිසට ගලකින් පහරදී ඝාතනය කර ඇතැයි වාර්තාවන අතර මියගිය තැනැත්තා නිදන ඇඳ මත හිසේ පසුපස තුවාල සහිතව
  Read More>>