ඩෝසර් කළ බුවනෙක හෝටලය ගැන නගරාධිපතිට, ආණ්ඩුකාරවරයාට අධිකරණ නියෝගයක්

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments

පසුගිය 14 වනදා රාත්‍රියේ ඩෝසර් කර කඩා විනාශ කළ ඓතිහාසික කුරුණෑගල රාජධානියේ ජීවමාන සාක්ෂියක් ලෙස පැවති පෞරානික බුවනෙකබාහු රාජ මණ්ඩපය යැයි සැලකෙන ගොඩනැඟිල්ල පිහිටි පරිශ්‍රයේ පවත්වාගෙන යන ‘බුවනෙක හෝටලය’ නැමති ගොඩනැඟිල්ලේ කටයුතුවලට අදාළ සියලු
  Read More>>