භූමිතෙල් යොදා ගනිමින් ධාවනය කරනු ලබන බස් රථ පරික්ෂා කිරීමේ මෙහෙයුමක්

Thursday, July 02, 2020 0 Comments

ඩීසල් වෙනුවට භූමි තෙල් යොදා ගනිමින් ධාවනය කරනු ලබන බස් රථ පරික්ෂා කිරීමේ මෙහෙයුමක් පෙරේදා (30දා)  හබරාදුවේදී සිදු කළ බව හබරාදුව පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>