දරුවන්ගෙන් පිං පඩිය බේරාගන්න බැරි නවදරු වයෝවෘද්ධ මව ගැන පොලිසියට පැමිණිල්ලක්

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

 අනූ හැවිරිදි තම මවට ලැබෙන වැඩිහිටි දීමනාව හා සමෘද්ධි දීමනාව තමන්ට දෙන මෙන් ඉල්ලමින් ඇයට කරදර කරන බව කියන ඇයගේ දියණියකට, පුතකුට හා ලේල්ලියට එරෙහිව උහන පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත.
පොලීසියට මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කර ඇත්තේ එම මවගේ බාල පුතාගේ බිරිඳය..
වයෝවෘද්ධ මව දැනට රැක බලාගන්නේ මෙම බාල පුතා හා ලේලිය බව ද පොලීසිය කියයි.
  Read More>>