එදිරිසිංහ පවුලෙන් ඊ.ටී.අයි. ගැන පැය 9 ක් ප්‍රශ්න කෙරේ

Friday, July 31, 2020 0 Comments

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන් පිනැන්ස් ලිමිටඩ්, හෙවත් ඊ.ටී. අයි. සමාගම සිඳුකර ඇතැයි පැවසෙන මුල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සිඳුකෙරෙන විමර්ශනවලට අදාළව එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් ඊයේ (30) පැය 9 කට ආසන්න කාලයක්
  Read More>>