කන්දකාඩු රැඳවියන් බලන්න ගිය ඥාතීන් ඇතුළු 441ක් නිරෝධායනයට

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

කන්දකාඩු හි පිහිටි මත්ද්‍රව්‍යයන්ට ඇබ්බැහිවූවන් පුනුරුත්ථාපනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා සිටින රැඳවියන් බැලීමට පසුගිය 04 වෙනිදා එහි ගිය ඔවුන්ගේ ඥාතින් 116 දෙනා සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල
  Read More>>