කාලගුණ අනාවැකිය (2020 ජූලි 20)

Monday, July 20, 2020 0 Comments

2020 ජූලි මස 20 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2020 ජූලි මස 20 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇතිවන අතරදිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල
  Read More>>