ලෙඩ වෙන හැමෝම රට සිට එන අය ගුවන්තොටේ PCR පරීක්ෂා ක්‍රමවේදය ව්‍යාකූලයි

Monday, June 08, 2020 0 Comments

ණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණෙන මගීන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සදහා ජෛව සාම්පල ලබාගැනීම සිදු වන නමුත් එම නිදර්ශක පරීක්ෂාවට ලක්කරන ක්‍රමවේදය තවදුරටත් අතිශය ව්‍යාකූල තත්ත්වයක පවතින බව
  Read More>>