ලෙඩුන් වැඩි වුවත් දින 75 කට පසු ඉන්දියාව අගුළු අරී

Monday, June 08, 2020 0 Comments

මේ වනවිට කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන අතරින් ලොව 6 වැනි තැනත් (258000) කොරෝනා මරණ අතරින් ලොව 12 වන තැනත් (7200) දරමින් සිටින ඉන්දියාව දින 75 ක ඇඳිරි නීති කාල සීමාව ලිහිල් කරමින්
  Read More>>