කරුණා සෙබළු මැරුවේ එජාප නායකයන් එදා දුන් අවිවලින් - මහින්ද

Thursday, June 25, 2020 0 Comments

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ සාමාජිකයකුව සිටියදී කරුණා අම්මාත් හමුදා සෙබළු ඝාතනය කළේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ එකල සිටි නායකයන් එම සංවිධානයට ලබාදුන් ආයුධවලින් යැයි  කිසිවකුට රහසක් නොවන බව
  Read More>>