ඡන්දෙ ඉල්ලන ප්‍රධාන පක්ෂ අය හා මනාප අංක - බදුල්ල මොණරාගල රත්නපුර කෑගල්ල

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments


එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අද නිකුත්වූ අතර ඒ අනුව බදුල්ල මොණරාගල රත්නපුර කෑගල්ල  ලැයිස්තු පහතින්
  Read More>>