🔥 පාසල් විවෘත වන දිනයන් ප්‍රකාශ කෙරේ - උසස් පෙළ කල්යයි

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම ගැන හා විභාග කල් දැමීම ගැන රජය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා දැන් පැවැත්වෙන ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී දන්වා සිටියේය. ඒ අනුව අදියර 4 කින් පාසල් ඇරඹේ
පළමු අදියර
ජුනි 29 පාසල් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.
  Read More>>