ඡන්දෙ ඉල්ලන අය හා මනාප අංක - කුරුණෑගල පුත්තලම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments


එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අද නිකුත්වූ අතර ඒ අනුව කුරුණෑගල පුත්තලම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව  ලැයිස්තු පහතින්
  Read More>>