ඡන්දෙ ඉල්ලන ප්‍රධාන පක්ෂ අය හා මනාප අංක - යාපනය ත්‍රීකුණාමලය දිගාමඩුල්ල වන්නි මඩකලපුව

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අද නිකුත්වූ අතර ඒ අනුව යාපනය ත්‍රීකුණාමලය දිගාමඩුල්ල වන්නි මඩකලපුව ලැයිස්තු පහතින්
  Read More>>