ඡන්දෙ ඉල්ලන ප්‍රධාන පක්ෂ අය හා මනාප අංක - ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments


එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අද නිකුත්වූ අතර ඒ අනුව ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට ලැයිස්තුව පහතින්
  Read More>>