ඡන්දෙ ඉල්ලන ප්‍රධාන පක්ෂ අය හා මනාප අංක - මහනුවර මාතලේ නුවරඑළිය

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අද නිකුත්වූ අතර ඒ අනුව මහනුවර මාතලේ නුවරඑළිය ලැයිස්තුව පහතින්
  Read More>>